Błędy w postrzeganiu oraz fakty w sprawie praw człowieka w Chinach
2020/07/09

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie pojawiają się niesłuszne oskarżenia przeciwko Chinom w sprawach przestrzegania praw człowieka w Hongkongu, epidemii COVID-19 i Xinjiangu. Te pełne ignorancji i uprzedzeń wobec Chin pomówienia rozsiewają błędne wyobrażenia na temat Chin.

Malutka omyłka może doprowadzić do poważnych skutków, a podstępne kłamstwa do ogromnych nieporozumień i błędów.

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin przygotowało dokument „Błędy w postrzeganiu oraz fakty w sprawie praw człowieka w Chinach”, który obala mity i przedstawia prawdę.

Absurd powstrzymywany jest przez mędrców, a sprawiedliwość leży w sercach ludzi!

 

Mit 1: Ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu podważa prawa człowieka i podstawowe wolności mieszkańców miasta oraz narusza Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Fakty:

◆ „Ustawa o ochronie bezpieczeństwa narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL Hongkong” wyraźnie stanowi, że władze Honkongu zapewniając ochronę bezpieczeństwa narodowego, gwarantuje równocześnie przestrzeganie i szacunek dla praw człowieka. Rząd hongkoński ma chronić mieszkańców miasta zgodnie z Ustawą Zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Kulturalnych mają zastosowanie do odpowiednich regulacji hongkońskich, w tym praw i wolności, takich jak wolność słowa, prasy i publikacji, zrzeszania się, zgromadzeń, marszów i demonstracji.

◆Przepisy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu dotyczą jedynie czterech rodzajów przestępstw, tj. czynów separatystycznych, wywrotowych, terrorystycznych oraz spisków z obcymi państwami lub siłami zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu. Kary dotyczą bardzo niewielkiej liczby przestępców posądzone o poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Prawo to chroni przeważającą część mieszkańców miasta - wszystkich tych, którzy przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych, chroni również prawa i wolności oraz gwarantuje powyższej większości obywateli bezpieczeństwo oraz różnorakie prawa i wolności.

Konstytucje ponad 100 krajów świata stanowią, że korzystanie z podstawowych praw i wolności przez obywateli nie może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych stwierdzono, że prawa takie jak wolność wyznania, wolność słowa, wolność pokojowych zgromadzeń oraz prawo do publicznego procesu mogą podlegać niezbędnym ograniczeniom ze względu na bezpieczeństwo państwowe i porządek publiczny. Europejska Konwencja Praw Człowieka zawiera podobne postanowienia.

 

Mit 2: Ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu może zawierać niejednoznacznie określone czyny niedozwolone i być wykorzystywane przez chińskie agencje bezpieczeństwa narodowego do represji na społeczeństwo.

Fakty:

◆ Ustawodawstwo w sprawie bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu dotyczy tylko czterech rodzajów poważnie zagrażających mu przestępstw, co stanowi ułamek pośród dziesiątek, zdefiniowanych przez kraje takie jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, przestępstw związanych z bezpieczeństwem państwowym. Określone przepisy wyraźnie ograniczają wykonywanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, organy ścigania działają ściśle w myśli obowiązującychprzepisów, przestrzegając obowiązków prawnych i postępując zgodnie z procedurami. Nie mogą naruszać uzasadnionych praw i interesów jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odpowiednie przepisy stanowią również, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Hongkongu powinno ściśle i w granicach prawa wykonywać swoje obowiązki oraz zgodnie z przepisami poddawać się kontroli, a personel biura poza przestrzeganiem prawa krajowego powinien również przestrzegać przepisów Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

◆ Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i inne kraje ustanowiły rygorystyczny system prawny chroniący bezpieczeństwa narodowego i nie są pobłażliwe w zwalczaniu przestępstw zagrażających ich bezpieczeństwu państwowemu.

 

Mit 3: Ustawodastwo o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu utrudnia zagranicznym przedsiębiorstwom z siedzibą w Hongkongu wypełnianie ich obowiązków związanych z przestrzeganiem praw człowieka zgodnie z „Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka.”

Fakty:

◆ Przepisy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu dotyczą jedynie czterech rodzajów przestępstw, tj. czynów separatystycznych, wywrotowych, terrorystycznych oraz spisków z obcymi państwami lub siłami zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Oczywistym jest, że przestępstwa te nie mieszczą się w granicach działalności, ani aktywności przestrzegających prawa przedsiębiorstw lub rezydentów w Hongkongu. Działające zgodnie z prawem przedsiębiorstwa międzynarodowe oczekują przywrócenia stabilności i porządku w mieście. Wdrożenie ustawy będzie sprzyjać realizacji praw człowieka w przedsiębiorstwach w Hongkongu.

 

Mit 4: Policja hongkońska używa nadmiernej siły unikając odpowiedzialności (np. stosując środki chemiczne przeciwko protestującym, dopuszczając się na posterunkach policji molestowania seksualnego i napaści na protestujące kobiety, prześladując pracowników medycznych itp.)

Fakty:

◆ Podczas zamieszek związanych z poprawkami ustawodawczymi siły policyjne z Hongkongu przez kilka miesięcy były świadkami setek brutalnych aktów, działały wtedy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznym regulaminem policji. Pomimo ciągłego „ulepszania” broni używanej przez radykalnych demonstrantów w Hongkongu – począwszy od kamieni i żelaznych prętów poprzez proce ze stalowymi kulkami i noże ukryte w parasolach, aż do niebezpiecznych chemikaliów, policja w Hongkongu zachowywała maksymalny spokój, rozsądek i powściągliwość. Nigdy pierwsza nie używała siły. Policja uciekała się do użycia siły tylko w sytuacjach brutalnych ataków lub nielegalnych aktów przemocy zagrażających bezpieczeństwu osobistemu obecnych w miejscu zdarzenia osób, zawsze przestrzegając norm międzynarodowych. Nawet w obliczu sytuacji, gdy niebezpieczna broń i brutalne akty przemocy poważnie zagrażały życiu funkcjonariuszy, policja w Hongkongu nadal wykazywała powściągliwość w działaniu, najwyższy poziom egzekwowania prawa oraz wyjątkowy profesjonalizm. W Hongkongu nie było żadnych ofiar śmiertelnych wśród demonstrantów, natomiast do końca maja 2020 r. ponad 590 funkcjonariuszy policji zostało rannych podczas wykonywania swoich obowiązków.

◆ Profesjonalne działania policji w Hongkongu nasuwają skojarzenia z podobnymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych. Brutalne akcje policji USA doprowadziły do śmierci, strzelanin i zabójstw, których liczba osiągnęła 1 004 w samym 2019 roku. Do połowy czerwca 2020 r. co najmniej 13 osób zginęło podczas protestów po śmierci George’a Floyda w Stanach Zjednoczonych, setki innych zostało rannych, a ponad 13.5 tys. osób zostało aresztowanych. Wśród osób poszkodowanych znajduje się 37-letnia niezależna pisarka i dziennikarka Linda Tirado, która została trafiona w okolice oka gumową kulą wystrzelona przez policjanta, gdy relacjonowała protesty w Minneapolis. Dziennikarka trwale straciła wzrok w jednym oku.

 

Mit 5: Chiński rząd tłumił protesty i głosy demokratyczne w Hongkongu.

Fakty:

◆ Różne wydarzenia mające miejsce od momentu powrotu Hongkongu do Chin udowodniły, że wolności: słowa, dziennikarska, publikacji, zrzeszania się, zgromadzeń, marszów, demonstracji i protestów przysługujące mieszkańcom Hongkongu są zgodnie z prawem w pełni zagwarantowane.

◆ Na fali protestów związanych z poprawkami ustawodawczymi od czerwca 2019 r. niektórzy radykalni demonstranci celowo tworzyli sytuacje prowadzące do brutalnych aktów przemocy, a ich działania całkowicie przekraczały granice pokojowych demonstracji i swobodnego wyrażania opinii, przekształcając się w ekstremalnie brutalne łamanie prawa. Takie akty przemocy rażąco naruszają prawo, poważnie zagrażają bezpieczeństwu obywateli i otwarcie kwestionują narodową suwerenność i godność państwa. Fakty są jasne, dowody niepodważalne, a taka działalność jest w swej istocie niegodziwa.

◆ powinnością i naturalnym wymogiem w cywilizowanych i praworządnych społeczeństwach jest wyrażanie postulatów w sposób pokojowy i racjonalny. Korzystanie z tych uprawnień musi odbywać się w ramach obowiązującego prawa, a roszczenia nie mogą być przekazywane w sposób niezgodny z przepisami, nie wspominając nawet uciekania się do przemocy. Praworządność jest podstawową wartością Hongkongu i fundamentem długoterminowej stabilności i dobrobytu miasta. Prawo musi być przestrzegane, a sprawy jego naruszenia muszą być rozpatrywane - jest to konkretny przejaw istoty rządów prawa. Jedynie brak tolerancji dla przemocy i bandytyzmu ochroni prawo i porządek w Hongkongu, a praworządność zostanie zamanifestowana. Wsparcie przemocy i bandytów oraz pobłażanie im jest rażącym pogwałceniem demokracji, wolności i rządów prawa.

 

Mit 6: Ustawodawstwo krajowe dotyczące bezpieczeństwa w Hongkongu narusza postanowienia i zobowiązania Chin określone w „Chińsko-brytyjskiej wspólnej deklaracji”.

Fakty:

◆ Rząd chiński sprawuje władzę nad Hongkongiem na mocy Konstytucji Chin oraz Ustawy Zasadniczej Hongkongu, „Chińsko-brytyjska wspólna deklaracja” nie ma w tej kwestii nic do rzeczy. Po powrocie Hongkongu do Chin w 1997 r. wszystkie postanowienia deklaracji mające związek ze stroną brytyjską zostały w pełni spełnione. Strona brytyjska nie posiada władzy, prawa zarządzania ani nadzoru nad Hongkongiem po jego powrocie do ojczyzny.

◆ Podstawowe założenia polityki wobec Hongkongu przedstawione w „Chińsko-brytyjskiej wspólnej deklaracji” są politycznym oświadczeniem strony chińskiej, które zostało w pełni odzwierciedlone w Ustawie Zasadniczej sformułowanej przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Ta polityczna deklaracja strony chińskiej nie jest zobowiązaniem w stosunku do strony brytyjskiej, polityka w stosunku do Hongkongu nie uległa zmianie i strona chińska będzie jej nadal przestrzegać.

 

Mit 7: Chiński rząd centralny jednostronnie nałożył na Hongkong przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego w mieście.

Fakt:

◆ Ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa narodowego zawsze należało do suwerennej, centralnej władzy państwowej. Chiński rząd centralny ponosi największą i definitywną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego. OZPL jest organem Chin posiadającym najwyższą władzę i zgodnie z przepisami Konstytucji Chin i Ustawy Zasadniczej Hongkongu z poziomu krajowego ustanawia i ulepsza system prawny oraz mechanizmy wykonawcze Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, co jest konieczne, by wypełnić luki prawne i zapewnić ochronę w zakresie bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu oraz by zapewnić długofalową i stabilną realizację fundamentalnej polityki, jaką jest „jeden kraj, dwa systemy”

◆ Art. 23 Ustawy Zasadniczej upoważnia Specjalny Region Administracyjny Hongkong do opracowania własnego ustawodawstwa chroniącego bezpieczeństwa narodowego, jednak w ciągu ostatnich 23 lat na skutek działań i ingerencji sił przeciwnych Chinom i przynoszących chaos do Hongkongu oraz wrogich sił zewnętrznych przepisy te nie zostały uchwalone. W wyjątkowo trudniej sytuacji w jakiej znalazł się Specjalny Region Administracyjny Hongkong w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego rząd centralny skorzystał z posiadanego uprawnienia, jak i obowiązku do terminowego uzupełniania luk i braków.

◆Na początku 2009 r. Specjalny Region Administracyjny Makau ustanowił lokalne przepisy mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego poprzez uchwalenie „Ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego”. Przeprowadził również uporządkowane prace związane z wykonywaniem prawa oraz wspierał badania legislacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa narodowego. W 2018 r. rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau powołał organ planujący i koordynujący działania związane z ochroną bezpieczeństwa narodowego w Makau - Komisję Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau ds. Utrzymania Bezpieczeństwa Narodowego, by ciagle ulepszać system prawny, organizacyjny i mechanizm wykonawczy utrzymywania bezpieczeństwa narodowego.

◆ Za brytyjskich rządów kolonialnych w Hongkongu obowiązywał brytyjski „Akt o zdradzie” („Treason Act”), istniały również specjalne organy ścigania. Rażące oskarżenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu rzucane w kierunku chińskiego rządu centralnego oznaczają stosowanie podwójnych standardów.

 

Mit 8: Chiny nie przeprowadziły znaczących konsultacji z obywatelami Hongkongu w sprawie przepisów bezpieczeństwa narodowego w mieście, a omawiane przepisy nie mają podstaw w wyrażanej opinii mieszkańców.

Fakty:

◆ Uchwalona ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu w pełni odzwierciedla wspólną wolę wszystkich Chińczyków, w tym rodaków z Hongkongu. Podczas opracowywania przepisów departamenty centralne poprzez różne kanały i środki wysłuchały opinii i sugestii osób z różnych środowisk, m.in. szefowej i naczelnych urzędników rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego, Przewodniczącego Rady Legislacyjnej, prawników hongkońskich, członków Komitetu ds. Ustawy Zasadniczej Hongkongu, przedstawicieli OZPL i członków Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. Po sformułowaniu tekstu projektu dokładnie przeanalizowano opinie i sugestie wyrażone przez rząd hongkoński, w pełni rozważono ​​faktyczną sytuację Specjalnego Regionu Autonomicznego Hongkong, tak by z otrzymanych wiadomości czerpać jak najwięcej. Tekst projektu ustawy był wielokrotnie zmieniany i poprawiany gwarantując tworzenie przepisów w oparciu o naukę, demokrację i obowiązujące prawo.

◆ Właściwe organy centralne zorganizowały w Hongkongu 12 sympozjów, w których uczestniczyło i wyrażało otwarcie swe opinie 120 przedstawicieli hongkońskiego świata polityki, prawa, biznesu, finansów, edukacji, technologii, kultury, religii, młodzieży, pracy itd., a także organizacji społecznych i grup regionalnych. W krótkim czasie do Biura Łącznikowego w Hongkongu wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od 36 deputowanych OZPL z Hongkongu i 190 hongkońskich członków Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. Ludzie ze wszystkich środowisk w Hongkongu mogli również wyrażać swoje opinie przez pocztę elektroniczną, tradycyjną lub logując się na stronie OZPL.

◆ Po ogłoszeniu odpowiednich decyzji przez OZPL przedstawiciele wszystkich środowisk w Hongkongu natychmiast wyrazili swoje poparcie. Prawie 3 mln mieszkańców Hongkongu podpisało się podczas akcji „Wsparcia dla ustawy o bezpieczeństwie narodowym”, a ponad 1,28 mln Hongkończyków podpisało się pod internetową akcją „sprzeciwu wobec ingerencji amerykańskich i innych sił zewnętrznych”.

 

Mit 9: Ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu oznacza koniec doktryny „jeden kraj, dwa systemy” i pozbawia Hongkong wysokiej autonomii.

Fakty:

◆ Decyzje podejmowane przez OZPL otwarcie ukazują, że państwo będzie niezachwianie, kompleksowo i dokładnie wdrażać polityki „jednego kraju, dwóch systemów”, „Hongkongu zarządzanego przez Hongkończyków” oraz dużej autonomii. Art.1 ustawy po raz kolejny jasno przedstawia te założenia. Celem omawianych przepisów jest wypełnienie śmiertelnie groźnych luk w bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, ustanowienie podstaw dla „jednego kraju” i zapewnienie, w możliwie największym stopniu, że Hongkong będzie mógł lepiej wykorzystać zalety „dwóch systemów”, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady „jednego kraju”.

◆ Po wdrożeniu ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu przysługujące zgodnie z prawem uprawnienia i wolności mieszkańców miasta, nie zostaną im odebrane, ustawa nie wpłynie na niezależną władzę sądowniczą i ostateczne orzecznictwo sądów Specjalnego Regionu Administracyjnego. Polityka zgodna z doktryną „jeden kraj, dwa systemy”, system kapitalistyczny Specjalnego Regionu Administracyjego Hongkong, jego stopień autonomii oraz system prawny się nie ulegną zmianie.

 

Mit 10: Ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu zagraża dobrobytowi i stabilności miasta.

Fakty:

◆ Przeciwnie, przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu będą sprzyjać utrzymaniu dobrobytu i stabilności miasta. Od fali protestów związanych z planowanymi poprawkami prawa w czerwcu 2019 r. działania związane z „niepodległym Hongkongiem” i „czarną przemocą” poważnie szkodziły praworządności, życiu gospodarczemu mieszkańców Hongkongu, środowisku biznesowemu i międzynarodowemu wizerunkowi Hongkongu. Ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu ma na celu odwrócić tę sytuację i pomóc miastu w utrzymywaniu dobrego otoczenia biznesowego, skonsolidowaniu i podniesieniu statusu Hongkongu jako centrum finansowego, handlowego i logistycznego oraz zwiększyć zaufanie inwestorów zagranicznych. Po przyjęciu decyzji w sprawie ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu HSBC, Standard Chartered, Swire, Jardine i inne grupy przedsiębiorstw z siedzibą w Hongkongu i finansowane ze źródeł zagranicznych wyraziły swoje poparcie w tej kwestii, argumentując, że sprzyja to długoterminowej stabilności miasta i jest podstawą i przesłanką wszelkiego rozwoju.

◆ Na całym świecie, bez względu na to, czy jest to Nowy Jork czy Londyn, nie ma możliwości, by środowisko biznesowe międzynarodowego centrum finansowego zostało zniszczone przez wdrożenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Amerykańską Izbę Handlową w Hongkongu ponad 70% ankietowanych firm wyraźnie stwierdziło, że nie wycofa swoich funduszy i nie opuści Hongkongu, a ponad 60% respondentów stwierdziło, że nie wyjedzie z miasta. Żadna firma nie będzie działać na przekór możliwościom i zyskom.

◆ Specjalny region administracyjny Makau w 2009 r. zgodnie z art. 23 Ustawy Zasadniczej uchwalił prawo o bezpieczeństwie narodowym. W latach 2009-2019 PKB Makau wzrosło o 153%, liczba turystów powiększyła się o 81%, a ogólna stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od dziesięciu lat.

 

Mit 11: Chiny próbowały ukryć epidemię, powodując jej rozprzestrzenianie się i zarażenie wirusem ponad 10 milionów ludzi na całym świecie.

Fakty:

◆ Rząd chiński w najkrótszym możliwym czasie podjął najbardziej kompleksowe, rygorystyczne i dokładne środki zapobiegawcze i kontrolne, skupiając się głównie na kontroli epidemii w Wuhan, skutecznie przerywając łańcuch przenoszenia się wirusów.

◆ 9 maja ogłoszono, że badania przeprowadzane we współpracy naukowców z Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych i Uniwersytetu Jinan w Chinach wykazały, że wprowadzone przez Chiny środki opierające się na „zamykaniu miast”, izolacji, zarządzaniu zamkniętymi społecznościami i ograniczaniu aktywności na świeżym powietrzu znacznie zmniejszyły prędkość rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, a w połowie lutego zahamowały jego przenoszenie się. Do 29 lutego wdrożone w Chinach krajowe i prowincjonalne środki w zakresie zdrowia publicznego mogły zapobiec ponad 1,4 mln infekcji i 56 tys. zgonów poza prowincją Hubei. Badania magazynu „Science” szacują, że rygorystyczne środki zapobiegania i kontroli zmniejszyły liczbę zakażonych w Chinach o ponad 700 tys., co stanowi 96% redukcję przypadków zachorowań.

◆ 25 lutego wspólny zespół ekspertów z Chin i WHO ds. COVID-19, składający się z 25 chińskich i zagranicznych specjalistów, na konferencji prasowej w Genewie szczegółowo opisał środki i skutki reakcji Chin na epidemię, wskazując, że zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami epidemiologicznymi po wybuchy epidemii typu COVID-19, następuje gwałtowny wzrost liczby przypadków. Jednakże zdecydowane środki interwencyjne podjęte przez Chiny znacznie zmieniły „krzywą” rozprzestrzeniania się choroby. Wytrwałość i poświęcenie Chińczyków znacznie opóźniły rozwój epidemii COVID-19 i zdobyły dla świata cenne „okienko” czasowe.

◆ 23 stycznia, kiedy „zamykano” miasto Wuhan, w Stanach Zjednoczonych odnotowano tylko jeden publicznie potwierdzony przypadek. Kiedy USA zamknęły granicę z Chinami 2 lutego, w oficjalnych statystykach USA odnotowano tylko 11 potwierdzonych przypadków. Według publicznych statystyk z Kanady, Francji, Rosji, Australii, Singapuru, Japonii i wielu innych krajów zdecydowana większość przypadków zachorowań w tych krajach nie pochodziła z Chin.

◆ Gubernator stanu Nowy Jork Adrew Cuomo ogłosił, że badania przeprowadzone przez Northeastern University wykazały, że szczep koronawirusa, który pojawił się w tym stanie jako pierwszy, nie pochodzi z Chin. „New York Times” zacytował amerykańskich ekspertów, potwierdzających, że głównym źródłem wybuchu nowojorskiej epidemii wcale nie była Azja. Statystyki dotyczące epidemii w głównych prowincjach Kanady pokazują, że wirus został zawleczony do Kanady przez amerykańskich turystów.

◆ 21 maja doktor Pavan K. Bhatraju wraz z innymi naukowcami z Centrum Medycznego Uniwersytetu Waszyngtońskiego opublikował artykuł w czasopiśmie medycznym „New England Journal of Medicine” (NEJM), wskazując, że w okresie od 24 lutego do 9 marca br. żaden pośród 24 ciężko chorych na COVID-19 pacjentów leczonych w 9 instytucjach medycznych w Seattle nie podróżował do Chin, Korei Południowej, Włoch, czy też Iranu, nie mieli również kontaktu z osobami podróżującymi do tych krajów, nie udało się potwierdzić źródła infekcji.

◆ 8 czerwca Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Edynburski i akademickie konsorcjum badawcze Cog-UK wspólnie wydały raport stwierdzający, że wynikiem analizy kodów genetycznych próbek wirusów pobranych od ponad 20 tys. osób zakażonych nowym koronawirusem w Wielkiej Brytanii było znalezienie co najmniej 1356 niezależnych źródeł pochodzenia wirusa. Z dalszej analizy łańcucha przenoszenia koronawirusa stwierdzono, że tylko 0,08% pochodziło z Chin, co miało znikomy wpływ na epidemię w Wielkiej Brytanii. W raporcie stwierdzono, że przypadki zawlekane z Chin i innych części Azji na początkowym etapie stanowiły jedynie „minimalną” część wszystkich przypadków zawleczonych do Wielkiej Brytanii.

◆ „New York Times” niedawno opublikował artykuł zatytułowany „Dlaczego Stany Zjednoczone eksportują koronawirusa” gdzie wskazano, że Stany Zjednoczone, jako państwo o najwyższej liczbie przypadków COVID-19 na świecie, nieprzerwanie dokonują deportacji tysięcy nielegalnych imigrantów, często zainfekowanych nowym koronawirusem. Według doniesień, rząd Gwatemali pod koniec kwietnia w raporcie wskazał, że prawie jedna piąta przypadków COVID-19 w kraju była związana z osobami deportowanymi ze Stanów Zjednoczonych, a badania 71 z 76 osób deportowanych osób wykazały wynik pozytywny pod kątem nowego koronawirusa.

 

Mit 12: Wuhan „zamykając miasto” zastosował środki przymusu w celu kontroli epidemii, co stanowi naruszenie prawa obywateli do wolności osobistej.

Fakty:

◆ Miasto Wuhan w prowincji Hubei, jako pierwsze miasto, które zgłosiło przypadki infekcji spowodowanej nowym koronawirusem, w krytycznym momencie tymczasowo wdrożyło środki kontroli przemieszczania się pracowników w celu zapobiegania i kontroli epidemii. Przede wszystkim zawieszono działanie miejskich autobusów, metra, promów, pasażerskiego transportu dalekobieżnego oraz czasowo zamknięto lotniska, stacje kolejowe, autostrady itp. Podjęto rygorystyczne środki ścisłej kontroli źródeł infekcji i blokowania łańcucha zakażeń, czym skutecznie zahamowano rozprzestrzenianie się choroby i ograniczono zawlekanie wirusa do innych regionów Chin i za granicę. Miało to ogromną rolę w zapobieganiu i kontroli epidemii.

◆ Populacja Wuhan przekracza 11 milionów mieszkańców, wyzwanie związane z wdrożeniem kontroli przemieszczania się pracowników w tym megamieście było ogromne. Chińska Partia wraz z rządem podjęła wiele działań w celu zminimalizowania wpływu sytuacji na mieszkańców, zapewniono możliwość koniecznych podróży, transportu kluczowych towarów i przyznano pierwszeństwo transportu produktów niezbędnych dnia codziennego. Podczas epidemii przewodniczący Xi Jinping i premier Li Keqiang udali się do Wuhan, aby odwiedzić lokalną społeczność i osobiście przekonać się o warunkach życia mieszkańców oraz podkreślić, że należy dołożyć wszelkich starań, by zostały zaspokojone podstawowe potrzeby ludności.

◆ Rząd chiński w odpowiednim czasie podjął najbardziej kompleksowe, restrykcyjne i dokładne środki zapobiegawcze i kontrolne, skutecznie przerywając łańcuch zakażeń, co zostało docenione przez społeczność naukową. 25 stycznia przedstawiciel WHO w Chinach dr Gauden Galea stwierdził w wywiadzie, że zamknięcie miasta Wuhan powinno skutecznie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej choroby, a tymczasowe poświęcenia mieszkańców skutecznie przyczynią się do poprawy globalnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

◆ Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka, a rząd chiński najwyżej stawia człowieka i życie. Aby chronić życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, Chiny czasowo zawiesiły swoje działania społeczne i gospodarcze i wprowadziły zdecydowane i zgodne z prawem środki, np. izolację. Postępowały zgodnie z profesjonalnymi zaleceniami WHO, wdrażały odpowiednie środki w sposób naukowy, zablokowały rozprzestrzenianie się wirusa i za wszelką cenę ratowały życia ludzkie. Leczono osoby w wieku 108 lat i dzieci 30 godzin po urodzeniu. Od momentu wybuchu epidemii w prowincji Hubei udało się wyleczyć ponad 3000 pacjentów z COVID-19 w wieku powyżej 80 lat i 7 w wieku powyżej 100 lat. Wielu ciężko chorych starszych pacjentów uratowano z uchwytu śmierci. Kilkunastu pracowników medycznych trudziło się przez dziesiątki dni, by uratować 70-letniego mężczyznę cierpiącego na COVID-19, aż w końcu udało uratować się mu życie. Państwo Wydało na leczenie prawie 1,5 mln juanów.

◆ Z drugiej strony rząd USA nie odnosił się do osiągnięć naukowych, umniejszał znaczenie choroby, a nawet przerzucał winę na innych. Doprowadziło to do ogromnego wybuchu epidemii, podczas której życie i zdrowie ludzi zostały poważnie zagrożone, gospodarka popadła w recesję, a społeczeństwo pogrążyło się w chaosie. To typowy przykład skutków stawiania na pierwszym miejscu „interesu politycznego”. Na dzień 30 czerwca br. liczba potwierdzonych przypadków w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 2,68 mln, przy prawie 130 tys. zgonów i 387 ofiarach na milion mieszkańców. Dane te są odpowiednio 30, 27 i 129 razy większe niż w Chinach. Dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) Robert Redfield stwierdził, że faktyczna liczba osób zarażonych COVID-19 w Stanach Zjednoczonych może być ponad 10 razy większa niż liczba obecnie potwierdzonych przypadków, znaczy to, że liczba infekcji mogła przekroczyć 20 milionów.

◆ Najtrudniej w Stanach Zjednoczonych podczas epidemii jest grupom najsłabszym. „New York Times” 11 maja na swojej stronie internetowej zamieścił informację, że w Stanach Zjednoczonych z powodu zakażenia nowym koronawirusem zmarło co najmniej 28.1 tys. podopiecznych i pracowników instytucji opieki nad osobami starszymi, takich jak domy spokojnej starości, co stanowi około jedną trzecią wszystkich ofiar nowego koronawirusa w USA w tym czasie. Krajowe statystyki opublikowane przez CDC pokazują, że według stanu na 13 maja Afroamerykanie stanowili 22,4% ofiar śmiertelnych COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, czyli znacznie więcej niż ich udział w ogólnej populacji wynoszący 12,5%. Z powodu większej liczby infekcji i zgonów podczas epidemii cierpieli również Latynosi. Według danych o pochodzeniu ofiar COVID-19 ogłoszonych przez Nowy Jork na początku kwietnia, odsetek osób pochodzenia latynoskiego wśród zmarłych wynosił 34%.

◆ Działania wprowadzone w profilaktyce epidemii w innych krajach dowiodły, że środki kontroli przyjęte przez Chiny są najskuteczniejszymi sposobami ratowania życia. „New York Times” 20 maja 2020 r. na swojej stronie internetowej opublikował doniesienia, według których badania przeprowadzone przez Uniwersytet Columbia w Stanach Zjednoczonych wykazały, że opóźnienia we wprowadzaniu ograniczeń w Stanach Zjednoczonych spowodowały śmierć co najmniej 36 tys. osób. Jeśli rząd USA wprowadziłby ograniczenia w poruszaniu się tydzień wcześniej, mógłby uratować dodatkowe 36 tys. osób, a jeśli wprowadziłby ograniczenia poruszania się o dwa tygodnie wcześniej, to 83% ofiar w Stanach Zjednoczonych mogłoby zachować życie.

 

Mit 13: Podczas epidemii COVID-19 chiński rząd zemścił się na dziennikarzach i personelu medycznym, korzystającym z prawa do wolności wypowiedzi w Internecie, co doprowadziło do przekazywania niejasnych informacji.

Fakty:

◆ Wszystkie kraje posiadają surowe uregulowania dotyczące potwierdzania i udostępniania informacji o chorobach zakaźnych. Jest to praktyka międzynarodowa. Ustawa ChRL o zapobieganiu i kontroli chorób zakaźnych zawiera rygorystyczne procedury zatwierdzające oraz przepisy dotyczące zgłaszania, weryfikacji i informowania o chorobach zakaźnych.

◆ Otwartość i przejrzystość informacyjna jest kluczowa w reakcji na epidemię. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia codziennie gromadzi i publikuje potwierdzone dane dotyczące zakażeń w każdej prowincji kraju i zapewnia o ich dokładności i wiarygodności. W razie stwierdzenia w raporcie fałszywych lub niepełnych informacji osoby temu winne są pociągane do odpowiedzialności. Jednocześnie rząd chiński dokonuje zgodnych z prawem regulacji w Internecie i mediach społecznościowych. Poglądy wyrażane w chińskim Internecie są często różnorodne i konfrontacyjne. Rząd chiński zachęca społeczeństwo i media do nadzorowania rządowych działań i jednoczesnego przeciwstawiania się niedozwolonym zachowaniom, takim jak szerzenie paniki poprzez nonsensy i plotki, które zakłócają porządek publiczny.

◆ W Chinach nikt nie może zostać ukarany za same wypowiedzi. Chińskie prawo karne wyraźnie określa, które czyny stanowią przestępstwa, a przesłanką skazania musi być naruszenie prawa karnego. Bardzo niewiele osób, z ukrytych pobudek, rozsiewało historyjki, że w Chinach zostali „skazani za słowa”, co nie potwierdza się w zderzeniu z faktami.

◆ Od wybuchu epidemii COVID-19 działania zapobiegawcze rządu chińskiego były prowadzone otwarcie i przejrzyście, a ich osiągnięcia są oczywiste dla wszystkich. Chiny są krajem praworządnym zarówno w czasie pokoju, jak i w walce z epidemią, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozpatruje sprawy ściśle według przepisów prawa i w granicach obowiązujących regulacji reaguje na wszelkiego rodzaju nielegalne i przestępcze działania.

 

Mit 14: Chiny zatrzymały dr Li Wenlianga i innych „sygnalistów”.

Fakty:

◆ Dr Li Wenliang był okulistą, a nie „sygnalistą” i nie został zatrzymany. Pulmonolog Zhang Jixian jako pierwszy zgłosił przypadki choroby, za co otrzymał pochwałę.

◆ Po południu 30 grudnia (3 dni po tym, jak dr Zhang Jixian zgłosił podejrzane przypadki i jeden dzień przed wydaniem informacji o tym przez władze Wuhan), Li Wenliang opublikował wiadomość w grupie znajomych ze studiów w aplikacji WeChat, twierdząc, że „zostało potwierdzonych 7 przypadków SARS” z prośbą o nieprzekazywanie dalej tej infomacji. Zrzut ekranu z aplikacji WeChat szybko rozprzestrzenił się w Internecie, wywołując panikę. 3 stycznia 2020 r. policja w Wuhan zwróciła się do lekarza o złożenie wizyty na komisariacie i złożenie wyjaśnień, dr Li otrzymał tam pisemne upomnienie. Niestety w połowie stycznia dr Li Wenliang zaraził się wirusem, a 31 stycznia zdiagnozowano u niego chorobę. Zmarł 7 lutego po nieudanej akcji ratunkowej. Tego samego dnia Narodowa Komisja Zdrowia publicznie wyraziła żal z powodu jego śmierci. Narodowa Komisja Nadzoru zdecydowała o wysłaniu zespołu dochodzeniowego do Wuhan w celu zbadania sprawy dr. Li Wenlianga. 19 marca zespół dochodzeniowy ogłosił zakończenie dochodzenia i zorganizował konferencję prasową. Tego samego dnia Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Wuhan powiadomiło o wynikach postępowania, na podstawie którego uznało, że upomnienie Li Wenlianga było niewłaściwym zastosowaniem prawa, i postanowiło o odwołaniu dokumentu.

◆ 5 marca dr Li Wenliang został wyróżniony tytułem „osoby zasłużonej w zapobieganiu i kontroli epidemii COVID-19 w krajowym systemie ochrony zdrowia”, 2 kwietnia został okrzyknięty bohaterem, a 28 kwietnia nagrodzony „Chińskim Medalem Młodzieży Czwartego Maja” rozdawanym po raz 24.

◆ Dr Li Wenliang był wspaniałym lekarzem i członkiem Komunistycznej Partii Chin. Okrzyknięcie dr Li Wenlianga „bohaterem antysystemowym”, czy też „budzicielem ludu” jest przejawem całkowitego braku szacunku dla dr Li i jego rodziny. To niemoralna, czysto polityczna manipulacja. 30 maja, w odpowiedzi na przedstawioną przez amerykańskiego kongresmena propozycję zmiany nazwy części ulicy, przy której znajduje się Ambasada ChRL w Stanach Zjednoczonych, na „Plac im. Li Wenlianga”, dr Fu Xuejie, żona dr Li, w oświadczeniu dla Weibo stwierdziła, że: „Wenliang był głęboko kochającym ojczyznę członkiem Partii Komunistycznej. Gdyby mógł, nie pozwoliłby nikomu użyć swojego imienia, by ją skrzywdzić”.

 

Mit 15: Chiny wykorzystały sytuację epidemiczną do prowadzenia nadzoru nad obywatelami na dużą skalę za pomocą technologii Big Data, naruszając ich prawo do prywatności.

Fakty:

◆ Na początku epidemii COVID-19 w posiadających populację przekraczającą 1,4 mld osób Chinach, miała miejsce coroczna „wielka migracja ludności” z okazji Święta Wiosny, co znacznie utrudniło zapobieganie i kontrolę epidemii. Chiny integrowały Big Data, sztuczną inteligencję, 5G i inne zaawansowane technologie, wprowadzając innowacyjnie rozwiązanie, tzw. „kod zdrowia” - inteligentną technologię zapobiegania i kontroli epidemii, który stał się wspaniałym pomocnikiem w unikaniu ryzyka infekcji, w tworzeniu ułatwień dla transportu oraz we wznowieniu produkcji i pracy. „Kod zdrowia” pojawił się również za granicą, pozyskując dziesiątki tysięcy zagranicznych użytkowników już w dniu swej premiery. Zauważyliśmy, że wiele innych krajów skorzystało z chińskich doświadczeń i praktyk w zwalczaniu epidemii.

◆ Rząd chiński przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności obywateli i angażuje się w stałą poprawę przepisów prawnych chroniących prywatność. Chińskie „Ogólne zasady prawa cywilnego”, „Prawo bezpieczeństwa w sieci” oraz „Decyzja Stałego Komitetu OZPL w sprawie wzmocnienia ochrony informacji w sieci” oraz inne przepisy zawierają jasne regulacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

◆ Chiny zawsze z wielką atencją podchodziły do globalnej kontroli elektronicznej na dużą skalę i światowego gromadzenia danych osobowych przez rządy krajów, a także do działań naruszających suwerenność państw i prawa człowieka, a w szczególności prawa do prywatności. Chiny opowiadają się za tym, by Narody Zjednoczone podjęły konkretne środki uniemożliwiające odpowiednim krajom wdrażanie na dużą skalę działań w zakresie elektronicznego nadzoru i gromadzenia danych osobowych w skali globalnej. Nielegalne lub arbitralne monitorowanie komunikacji i gromadzenie danych osobowych nie tylko narusza prawo obywateli do prywatności, ale także wpływa na prawa obywateli do korzystania z wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń oraz prawa do wiedzy. Ponieważ technologia komunikacyjna reprezentowana przede wszystkim przez sieć internetową jest wysoce zglobalizowana, nadzór elektroniczny przeprowadzany na dużą skalę nie tylko narusza prawa człowieka obywateli danego kraju, ale także depcze prawa człowieka w innych państwach, poważnie szkodzi suwerenności innych krajów i jest sprzeczny z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, takimi jak poszanowanie suwerenności narodowej i integralności terytorialnej oraz nie ingerowanie w sprawy wewnętrzne innych państw.

◆ Po zamachach 11 września Stany Zjednoczone wydały „USA PATRIOT Act” wymagający od firm internetowych regularnego przekazywania informacji o użytkownikach. Po ujawnieniu afery PRISM okazało się, że wywiad amerykański nadzoruje prywatne dane Amerykanów, takie jak połączenia telefoniczne i SMS-y, pliki i nagrania głosowe. Rozmowy telefoniczne z przywódcami krajów sojuszniczych, niegdyś bardzo blisko związanych ze Stanami Zjednoczonymi, również od dawna były podsłuchiwane przez władze USA. Fakty pokazują, że to właśnie Stany Zjednoczone wdrożyły największe na świecie programy nadzoru sieciowego i cybernetycznych kradzieży informacji. To Stany Zjednoczone są globalnym „imperium hakerów”. W związku z powyższym ONZ przyjęła rezolucję w sprawie „prywatności w erze cyfrowej” zaproponowaną przez kraje europejskie.

◆ Obecnie zagrożenia i ryzyka dla cyberbezpieczeństwa rosną z dnia na dzień, a problemy z cyberprzestępczością, takie jak naruszanie prywatności, występują na całym świecie. Chiny przywiązują dużą wagę do wzmocnienia zarządzania bezpieczeństwem danych i poprawy ochrony danych osobowych z punktu widzenia prawodawstwa i technologii. „Ustawa o bezpieczeństwie w sieci” i inne powiązane ustawy zawierają jasne przepisy dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych oraz utrzymywania ich bezpieczeństwa, a także mają na celu zwalczanie kradzieży danych, naruszeń prywatność obywateli i innych nielegalnych i przestępczych działań. Chiny zawsze nalegały na wzmocnienie dialogu i współpracy z innymi krajami w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie, wspólnie radząc sobie z zagrożeniami i wyzwaniami stojącymi przed cyberbezpieczeństwem oraz wspólnie tworząc naszą przyszłość w cyberprzestrzeni.

 

Mit 16: Ośrodki edukacyjne w Xinjiangu są „obozami koncentracyjnymi”, w których przebywa ponad milion Ujgurów.

Fakt:

◆ Ustanowione zgodne z prawem Ośrodki edukacyjne i szkolnictwa zawodowego w Xinjiangu działają na tej samej zasadzie „resocjalizacji”, która jest promowana przez Stany Zjednoczone, Brytyjski projekt DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) oraz ośrodek walki z ekstremizmem utworzony przez Francję. Działania przeciw terroryzmowi i ekstremizmowi są zgodne z zasadami i duchem „Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu” przyjętej przez ONZ.

◆ Edukacja i szkolenia w Xinjiangu są zgodne z porządkiem prawnym republiki, polityką antyterrorystyczną oraz ideą walki przeciwko ekstremizmowi w społeczeństwie. Ma jasną podstawę i procedurę prawną, i nie jest powiązany z konkretnymi regionami, grupami etnicznymi i religiami. Nie są to działania oparte na „tłumieniu mniejszości etnicznych” ani „prześladowaniu muzułmanów”.

◆ „Zatrzymanie prawie milion Ujgurów” to czysta plotka oparta na dwóch bardzo podejrzanych „badaniach”.

1. „Badania” przeprowadzone przez „Obrońców Chińskich Praw Człowieka (Chinese Human Rights Defenders)” wspieranych przez rząd USA, oparte były na wywiadach przeprowadzonych z jedynie 8 osobami. W oparciu o tak absurdalnie małą próbkę „badacze” CHRD dokonali obliczeń w stosunku do całej populacji Xinjiangu i oszacowali, że milion osób jest zatrzymanych w „obozach reedukacyjnych”, a 2 miliony osób „zmuszono do uczestnictwa w dziennych lub wieczorowych kursach reedukacyjnych”.

2. Drugie „badanie” pochodziło z rąk skrajnie prawicowego fundamentalisty, chrześcijanina, Zheng Guoen’a (ang.: Adrian Zengci). Według „The Grayzone” - niezależnej amerykańskiej strony z wiadomościami - Zheng jest doświadczonym badaczem chińskich zagadnień należącym do skrajnie prawicowej „Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu” założonej przez rząd USA w 1983 roku, a także głównym członkiem „Grupy Zadaniowej ds. Badań Centrum Szkoleniowego i Edukacji w Xinjiangu” ustanowionej przez amerykańskie agencje wywiadowcze. Uważa się za „boskiego wysłannika”, który bierze na swoje barki „misję” przeciwko Chinom.

We wrześniu 2018 r. Zheng opublikował artykuł w czasopiśmie „Central Asian Investigation”: „Szacuje się, że całkowita liczba osób zatrzymanych w Xinjiangu przekracza jeden milion”. Według doniesień „The Grayzone” Zheng uzyskał tę liczbę na podstawie raportu Istiqlal TV, organizacji medialnej z siedzibą w Turcji, prowadzonej przez Ujgurów na uchodźstwie. Jednak według „The Grayzone” Istiqlal TV wcale nie jest stacją informacyjną. Promuje natomiast separatyzm i przyjmuje pod swoje skrzydła rożnej maści ekstremistów. Lider organizacji terrorystycznej „Wschodni Turkiestan”, Abdul Kader Yavquan, jest regularnym gościem stacji. Nie mając potwierdzenia na powyższe doniesienia, Zheng sam przyznał, że jego ocena jest „niepewna”. Ale w listopadzie 2019 roku Zheng po raz kolejny „podniósł” swoje szacunki, mówiąc, że Chiny zatrzymały aż 1,8 mln ludzi.

 

Mit 17: Ośrodki edukacyjne w Xinjiangu prowadzą „polityczną indoktrynację i zastraszanie” wobec mniejszości etnicznych takich jak Ujgurzy.

Fakt:

◆ Ośrodki edukacyjne w Xinjiangu koncentrują swoje działania na niskiej znajomości języka urzędowego i prawa oraz braku umiejętności zawodowych lokalnej ludności, a także zjawisku skrajnych ideologii religijnych. Celem nauczania jest wyeliminowanie powyżej wspomnianych braków w wyksztalceniu oraz zapobieganie terroryzmowi i ekstremizmowi religijnemu i eliminowanie go u samego źródła. Nie jest to tak zwana „polityczna indoktrynacja i zastraszanie”.

◆ Poprzez systematyczne nauczanie, uczestnicy pozbyli się potencjalnie niebezpiecznej idei terroryzmu i ekstremizmu religijnego, mogli skupić się na samorozwoju i poprawić świadomość prawną, używać języka urzędowego, opanować umiejętności praktyczne, a ostatecznie zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Większość może liczyć na zatrudnienie i stabilne dochody, a standard życia ich rodzin znacznie się poprawił.

 

Mit 18: Warunki w ośrodkach edukacyjnych są fatalne. Brakuje zaplecza medycznego, edukacja polityczna jest wymuszona, stosowane są tortury, a obyczaje religijne i swoboda językowa są zakazane.

Fakt:

◆ Ośrodki edukacyjne ściśle wdrażają podstawowe zasady poszanowania i ochrony praw człowieka określone w Konstytucji i prawie, w pełni gwarantują, że podstawowe prawa i godność osobista studentów nie zostaną naruszane. Surowo zabronione jest znieważanie i wykorzystywanie studentów w jakikolwiek sposób. W pełni chroniona jest wolność osobista uczniów. Tak jak w systemie szkoły z internatem, uczniowie mogą regularnie wracać do domu i ubiegać się o urlop, a także cieszyć się swobodą komunikacji.

◆ Ośrodki edukacyjne w pełni szanują i chronią wolność wyznania religijnego uczniów, którzy mogą legalnie praktykować swoją religię po powrocie do domu.

◆ Ośrodki edukacyjne w pełni szanują i chronią zwyczaje i etniczność uczniów oraz zapewniają darmowy dostęp do żywności halal przygotowanej według tradycji muzułmańskiej.

◆ Ośrodki edukacyjne w pełni gwarantują studentom prawo do używania języka swojej grupy etnicznej, a zasady, program nauczania i jadłospis zapisane są zarówno w języku urzędowym jak i w języku lokalnej mniejszości.

◆ Ośrodki edukacyjne zapewniają pomieszczenia mieszkalne. Akademiki wyposażony jest w radio, telewizory, klimatyzację lub wentylatory. W każdym z nich dostępny jest również gabinet lekarski, który zapewnia studentom bezpłatne leczenie. Budynek wyposażony jest w boisko do koszykówki, siatkówki oraz stoły do ping-ponga, czytelnie, sale komputerowe, sale projekcyjne, a także małe sale, sceny plenerowe i inne pomieszczenia przeznaczone na wydarzenia kulturalne. Aby zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie nauki, życia i rozrywki często organizowane są zajęcia pozalekcyjne, takie jak pieśni ludowe i tańce czy zawody sportowe.

◆ Ośrodki edukacyjne stworzyły punkty konsultacji prawnych, który przyjmują uczniów i pomagają rozwiązywać problemy prawne i wątpliwości. Istnieją gabinety poradni psychologicznej, które świadczą usługi doradztwa psychologicznego i dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Wszyscy studenci korzystają z ubezpieczeń społecznych, takich jak opieka dla osób starszych i leczenie, i bezpłatnie korzystają z powszechnych badań zdrowotnych.

 

Mit 19: Wśród zatrzymanych w dużych obozach w Xinjiangu znaleźli się obywatele Stanów Zjednoczonych i Australii.

Fakt:

◆ Obywatele spoza Chin nigdy nie znaleźli się w z żadnym z ośrodków edukacyjnych w Xinjiangu.

 

Mit 20: Brutalne działania i represje przeciwko mniejszościom etnicznym w Xinjiangu prowadzone są pod pretekstem zwalczania terroryzmu.

Fakt:

◆ Od pewnego czasu Xinjiang boryka się z problemem terroryzmu i ekstremizmu. Według niepełnych statystyk, od 1990 do 2016 roku lokalne siły separatystyczne oraz ekstremistyczne siły religijne i terrorystyczne, zaplanowały i wdrożyły w życie tysiące brutalnych ataków terrorystycznych. Przyczyniło się to do śmierć wielu niewinnych cywili oraz setek funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Szkody materialne były nie do oszacowania. Wydarzenia te sprowadziły katastrofalne skutki na całą ludność Xinjiangu.

◆ W obliczu tej trudnej i złożonej walki z terroryzmem oraz przy wsparciu ludności wszystkich grup etnicznych domagających się kary dla z brutalnych przestępców i ochrony bezpieczeństwa życia i mienia, Xinjiang szybko zareagował i podjął działania antyterrorystyczne, zgodne z duchem „Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu” ONZ. Rozpoczął walkę przeciwko brutalnym działaniom terrorystycznym, które naruszają prawa człowieka, zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i podważają jedność narodową i dzielą kraj. Od 2014 roku dokonano egzekucji 1588 i aresztowania 12 995 brutalnych członków grup terrorystycznych, skonfiskowano również 2052 ładunki wybuchowe, co skutecznie ograniczyło tempo rozwoju działań terrorystycznych i zmaksymalizowało ochronę życia i zdrowia lokalnej ludności. Działania zyskały szerokie poparcie obywateli wszystkich grup etnicznych Xinjiangu.

◆ Dzięki pełnoprawnym działaniom w walce z terroryzmem i ekstremizmem oraz wysiłkom ośrodków edukacyjnych, Xinjiang nie doświadczył żadnych brutalnych przypadków terroryzmu od ponad trzech lat. Pogłębiający się ekstremizm została skutecznie ograniczony, poczucie bezpieczeństwa społecznego i poziom życia wszystkich grup etnicznych Xinjiangu znacząco się poprawiły.

◆ W październiku 2019 roku na zgromadzeniu ogólnym ONZ ponad 60 krajów (z czego ponad 30 to kraje islamskie) otwarcie poparło chińską politykę na rzecz Xinjiangu. Wśród krajów, które skrytykowały chińskie działania, żaden nie jest krajem islamskim.

◆ Od końca grudnia 2018 roku wiele delegacji odwiedziło Xinjiang. Pośród nich znaleźli się członkowie ONZ, dyplomaci, przedstawiciele z Genewy, ponad 70 grup dziennikarzy i działaczy religijnych, a w sumie ponad 1000 przedstawicieli z 90 rożnych krajów. Ogólnie stwierdzili oni, że działania antyterrorystyczne i walka z ekstremizmem w Xinjiangu są zgodne z zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wpisują się we wspólny cel w zakresie zwalczania terroryzmu i ochrony podstawowych praw człowieka, oraz że zasługują na pełne uznanie i stanowią przykład do naśladowania.

 

Mit 21: Strona chińska ogranicza prawa Ujgurów do komunikacji i swobody przemieszczania się pod przykrywką walki z terroryzmem.

Fakt:

◆ Xinjiang nigdy nie ograniczał swobody podróżowania obywateli bez względu na przynależność etniczną. Mieszkańcy mają prawo do przemieszczania się, wjazdu i wyjazdu z kraju, o ile nie obowiązują ich ograniczenia z uwagi na podejrzenia o dokonanym przestępstwie. Obecnie poza granicami Chin mieszka kilkaset tysięcy obywateli Xinjiangu.

◆ Xinjiang nigdy nie ograniczał komunikacji żadnej z grup etnicznych, w tym Ujgurów i ich krewnych za granicą. Mogą oni swobodnie wykonywać międzynarodowe połączenia, a także korzystać z WeChat, QQ i innych komunikatorów do połączeń głosowych i wideo, a także negocjować warunki współpracy handlowej z zagranicznymi przedsiębiorcami.

 

Mit 22: Mniejszości etniczne Xinjiangu są otwarcie monitorowane.

Fakt:

◆ Wykorzystywanie nowoczesnej technologii i metod opartych na big data w celu poprawienia porządku społecznego jest powszechną praktyką w przypadku wielu krajów. Już w 2010 roku Wielka Brytania zainstalowała 4,2 mln kamer monitorujących, zajmując pierwsze miejsce na świecie. Obecnie Zjednoczone Królestwo posiada około 6 milionów kamer, a jedna z nich przypada na około 10 obywateli. Dwadzieścia strategicznie ważnych lotnisk w Stanach Zjednoczonych przeprowadza proces rozpoznawania twarzy pasażerów, a system monitoringu miejskiego zainstalowany przez policje w Nowym Jorku monitoruje pieszych i pojazdy na każdym rogu, a także posiada informację na temat lokalizacji każdego telefonu komórkowego. W porównaniu z wyżej wymienionymi krajami Xinjiang jest daleko w tyle pod względem monitorowania obywateli.

◆ Xinjiang na mocy prawa instaluje kamery w miejscach publicznych na wsi i w miastach, przy głównych drogach i przy węzłach komunikacyjnych, aby poprawić poziom porządku społecznego i skutecznie zapobiegać i zwalczać przestępczość. Działania te zwiększyły poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i zyskały wśród nich szerokie poparcie. Zastosowane środki nie mają na celu kontroli i monitorowania konkretnych grup etnicznych, ale wyłapywanie nieprawidłowości i ochronę praworządnych obywateli.

 

Mit 23: W Xinjiangu mniejszości etniczne zmuszane są do przymusowej pracy.

Fakt:

◆ Według amerykańskiego dziennika internetowego “The Grayzone”, tak zwana „praca przymusowa w Xinjiangu” jest właściwie “błyskawiczną kampanią PR-rową” starannie przygotowaną przez siły antychińskie w USA i Australii.

◆ Powyżej wspomniane nieprawidłowe informacje zostały wymyślone przez Australijski Instytut Polityki Strategicznej, który od dawna otrzymuje wsparcie finansowe od rządu USA i handlarzy bronią. Na korzyść tych bogacących się, rozpowszechniano pogłoski i demonizowano Chiny. Zwłaszcza w kwestiach związanych z Xinjiangiem wielokrotnie używano bezpodstawnych zarzutów i kłamstw opartych na uprzedzeniach i błędnych teoriach, które współgrały z antychińskimi siłami Stanów Zjednoczonych, podważającymi wysiłki Xinjiangu w walce z terroryzmem i ekstremizmem. Były ambasador Australii w Chinach - Geoff Raby – uznał Australijski Instytut Polityki Strategicznej za „głównego autora Australijskiej teorii zagrażających Chinom”. Były dyrektor generalny australijskiej linii lotniczej Qantas, John Menadou, odparł zarzuty, uznając je za „nieuczciwe i zawstydzające Australię”.

◆ Mniejszości etniczne Xinjiangu stanowią siłę roboczą w Chinach i jak reszta ludności korzystają z tych samych praw, takich jak prawo do zatrudnienia, prawo do podpisywania umów o pracę, prawo do zarobków, prawo do wypoczynku i urlopu, prawo do bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Mają swobodę wyboru zawodu, a ich wolność osobista nigdy nie była ograniczona.

◆ Cztery prefektury w południowym Xinjiangu wciąż pozostają w tyle, pod względem uprzemysłowienie i urbanizacji a liczba miejsc pracy jest ograniczona. W celu zmaksymalizowania poziomu zatrudnienia, lokalny rząd regionu autonomicznego Xinjiang aktywnie wspiera zatrudnienia wewnątrz regionu, a także migrację ekonomiczną do innych prowincji i miast zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej ludności. Od 2018 roku w Xinjiangu przeniesionych zostało w sumie 151 000 pracowników z biednych rodzin w południowej części regionu, stanowiących nadwyżkę siły roboczej. Obecnie ich średni roczny dochód przekracza 45 000 juanów i tym samym zostali wyciągnięci z ubóstwa.

◆ Chiny nadal ulepszają swój system prawny i ustanawiają mechanizm regularnych posiedzeń Rady Państwa w celu skutecznego zwalczania handlu ludźmi, pracy przymusowej i innych działań przestępczych. Chiny poważnie traktują swoje zobowiązania międzynarodowe i ratyfikowały 26 międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka. Będą nadal aktywnie wzmacniać międzynarodową komunikację i wspólnie zwalczać działania przestępcze, takie jak praca przymusowa.

 

Mit 24: Meczety w Xinjiangu są wyburzane na szeroką skalę.

Fakt:

◆ Dziedzictwo religii islamskiej jest kultywowane w Xinjiangu. Liczba meczetów w tym regionie wzrosła z ponad 2 tyś. we wczesnych dniach chińskiej reformy gospodarczej do 24,4 tyś. Na 530 muzułmanów przypada jeden meczet, i jest to liczba ponad 10 razy większa niż liczba meczetów w Stanach Zjednoczonych.

◆ Xinjiang przywiązuje dużą wagę do ochrony i konserwacji meczetów. Niektóre małe i zaniedbany meczety, które nie podlegały naprawom i które nie są odpowiednio przystosowane do przyjmowania licznych zgromadzeń religijnych, są dostosowywane do wymagań lokalnych wyznawców poprzez nowe budownictwo, relokację i rozbudowę. Te działania są mile widziany przez lokalne środowiska religijne i wiernych.

 

Mit 25: Niektóre obszary w Xinjiangu rozwijają się kosztem obszarów cmentarnych należących do mniejszości etnicznych.

Fakt:

◆ Według regulacji odpowiednich organów rządzących w Xinjiangu, kremacja nie jest wymagana od mniejszości etnicznych praktykujących obyczaje pogrzebowe, rząd stosuje szczególne środki, takie jak przydzielenie ziemi pod cmentarze. Nie ma innych ograniczeń dotyczących zwyczajów i obrzędów religijnych, takich jak śluby i pogrzeby.

 

Mit 26: Promowany w Xinjiangu koncept „jedności” na rzecz solidarności narodowej polega na monitorowaniu mniejszości etnicznych.

Fakt:

◆ Od 2016 roku w Xinjiang prowadzi działania na rzecz projektu „Jeden naród jedna rodzina” i solidarności wśród członków wszystkich grup etnicznych. Ponad 1,1 mln członków kadr zarządzających z całego kraju, zawarło przyjaźnie z 1,6 mln pracowników różnych grup etnicznych Xinjiangu. Promowana jest współpraca, wzajemny szacunek i pomoc. Kadry w pełni wykorzystują swój potencjał i umiejętnie zarządzają pracownikami. Dbają o ich dobrobyt i pomagają im rozwiązać trudności życiowe, zapewniają opiekę zdrowotną, zatrudnienie i kształcenie. Działania te zostały pozytywnie przyjęte przez ludzi ze wszystkich grup etnicznych.

 

Mit 27: Rząd Xinjiangu zmusza dzieci Ujgurów do szkół z internatem i „wymusza” separację od rodziców.

Fakt:

◆ Systemu szkół z internatem jest dla Chin skutecznym sposobem na podniesienie poziomu edukacji na obszarach odległych i zmniejszenie obciążenia uczniów i rodziców. Uczniowie ze wszystkich grup etnicznych Xinjiangu uczęszczają do pobliskiej szkoły i wracają do domów codziennie. Ci, którzy zamieszkują tereny wiejskie, oddalone od placówek edukacyjnych, mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w pobliżu szkoły i bezpłatne posiłki. Uczniowie i opiekunowie sami decydują o posłaniu dziecka do szkoły.

 

Mit 28: Chiński rząd wymusza na Ujgurach i członkach innych mniejszości etnicznych sterylizację, aborcję i planowanie rodziny.

Fakt:

◆ Rząd chiński traktuje jednakowo prawa i interesy wszystkich obywateli, w tym mniejszości etnicznych. Polityka ludnościowa od dawna sprzyja mniejszościom etnicznym, w tym Ujgurom. W ciągu 40 lat od 1978 do 2018 roku populacja ujgurska w Xinjiangu wzrosła z 5,55 mln do 11,68 mln, co stanowi około 46,8% całkowitej populacji tego autonomicznego regionu.

◆ W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych mniejszości etniczne w Chinach nie są zastraszane i odrzucane, nie doświadczyły wieloletniej, powszechnej i systemowej dyskryminacji na różnych płaszczyznach, takich jak polityka, gospodarka, kultura i życie społeczne. Jeśli chodzi o Indian amerykańskich, rząd USA od dawna narzuca politykę przymusowej eliminacji, segregacji i asymilacji. W ciągu pierwszych 100 lat od ustanowienia Stanów Zjednoczonych, w ramach „Ruchu na Zachód” wypędzono i zabito rdzenną ludność. Od 1492 roku do początku XX wieku populacja Indian w Stanach Zjednoczonych spadła z 5 milionów do 250 tysięcy. Obecnie liczba Indian stanowi zaledwie 2% całkowitej populacji Stanów Zjednoczonych. Zachorowalność na wirusa Covid-19 jest pięciokrotnie wyższa wśród Afroamerykanów niż wśród białej ludności USA. Śmiertelność jest również znacznie wyższa niż u białych, co podkreśla nierówność rasową w Stanach Zjednoczonych. Niedawna śmierć Afroamerykanina George’a Floyda, wywołała masowe protesty, które w pełni ujawniły, że systemowa dyskryminacja rasowa doprowadziła mniejszości etniczne do punktu „bezdechu”, a problem wymaga natychmiastowego działania.

 

Mit 29: Brutalne tłumienie „muzułmanów” przez chiński rząd stanowi pogwałcenie praw człowieka, jakiego nie widziano od czasów II wojny światowej.

Fakt:

◆ Region autonomiczny Xinjiangu jest jednym z pięciu autonomicznych regionów w Chinach, w których 25 milionów ludzi żyje w harmonii bez względu na przynależność etniczną. Większość obywateli należących do 10 grup etnicznych, w tym Ujgurów i ludności Hui, wyznaje islam, populacja muzułmanów stale rośnie, a wzrost sięgnął prawie 60%.

◆ Chiny realizują system autonomii poszczególnych regionów, przestrzegają zasad równości wszystkich grup etnicznych oraz dbają o wspólny dobrobyt i rozwój wszystkich obywateli. Gwarantują, że obszary te zachowują swoją autonomię zgodnie z prawem oraz chronią interesy wszystkich grup. Stanowiska kierownicze ważnych organów władz regionalnych Xinjiangu, takich jak Kongresu Ludowego, Rządu Ludowego Autonomicznego Regionu czy Regionalnej Konferencji Polityczno - Konsultatywnej zajmowali przedstawiciele mniejszości etnicznych. Wśród deputowanych trzynastego Narodowego Kongresu Ludowego Regionu Autonomicznego Xinjiangu przedstawiciele mniejszości etnicznych stanowili 64,2%, a wśród trzynastej Regionalnej Konferencji Polityczno - Konsultatywnej aż 46,7%.

◆ Xinjiang w pełni wdraża politykę wolności przekonań religijnych, aby zagwarantować pełną wolność wyznania obywateli wszystkich grup etnicznych zgodnie z prawem oraz aby obywatele religijni korzystali z tych samych praw politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, co obywatele nie powiązani z żadną religią.

◆ 25 maja bieżącego roku, Afroamerykański mieszkaniec Minnesoty, George Floyd, został brutalnie zamordowany przez białego funkcjonariusza policji działającego w imieniu lokalnych organów śledczych. Zdarzenie wywołało protesty i demonstracje na terenie całego kraju, będące odpowiedzią na wieloletnią systemową dyskryminację rasową. Komitet Praw Człowieka ONZ przeprowadził pilną debatę, potępił działania amerykańskiej policji i wezwał USA do podjęcia praktycznych środków w celu ochrony praw i wolności Afroamerykanów.

 

Mit 30: Chiński rząd używa wirusa Covid-19 do „eliminacji” muzułmanów.

Fakt:

◆ Dzięki wspólnym wysiłkom członków wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu epidemia została skutecznie opanowana. Do dnia 29 czerwca zanotowano ogółem 76 potwierdzonych przypadków, 73 wyleczonych i 3 przypadki śmiertelne. Obecnie od 130 dni nie zwiększyła się liczba zakażonych. Xinjiang wcześnie powrócił do normalnego trybu pracy i życia, a rozwój gospodarczy i społeczny powrócił na dawną ścieżkę.

◆ W dniu 9 grudnia 2019 roku przewodniczący Rządu Ludowego Autonomicznego Regionu Xinjiang, Shohrat Zakir ogłosił, że wszyscy uczestnicy szkoleń ukończyli naukę. W ośrodkach edukacyjnych nie ma ryzyka wystąpienia zakażenia na dużą skalę.

 

Mit 31: Niektóre zagraniczne media i platformy społecznościowe prowadzą „poszukiwania ludzi”, a Ujgurowie mieszkający za granicą nazywają ich zaginionymi „krewnymi”, „przyjaciółmi” i „straconymi bliskimi” w Xinjiangu.

Fakt:

◆ Xinjiang nigdy nie ograniczał swobody podróżowania obywateli bez względu na ich przynależność etniczną ani nie ograniczał komunikacji między nimi a krewnymi za granicą.

◆ Po weryfikacji przez odpowiednie departamenty, niektórzy z tak zwanych „utraconych bliskich”, o których wspominali członkowie grupy „Wschodniego Turkiestanu”, dalej funkcjonują w społeczeństwie, a niektórzy z nich nigdy nie istnieli.

„Australian Broadcasting Corporation” donosi, że chiński obywatel Aizmatti Imer, mieszkający w Australii, „stracił kontakt” ze swoim ojcem, macochą, trzema braćmi, dwiema siostrami i ponad 20 siostrzeńcami i siostrzenicami ze strony matki i ojca, którzy przebywali na terenie Xinjiangu. Po weryfikacji stwierdzono jednak, że wszyscy krewni dalej żyją w Chinach i normalnie ciesząc się wolnością osobistą.

Podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w lutym 2020 roku „Światowa Konferencja Ujgurów” pokazała serię zdjęć tak zwanych „Ujgurów prześladowanych przez rząd chiński” na „Broken Chair Square” przed Pałacem Narodów w Genewie. Po weryfikacji okazało się, że informacje nie były prawdziwe, a niektóre zdjęcia i dane osobowe „prześladowanych” Ujgurów zostały skradzione przez organizację separatystyczną i wykorzystane do rozpowszechniania plotek.

 

Mit 32: „Chiny odmawiają ponownego wydania paszportów jako? aby zmusić Ujgurów do powrotu zza granicy do kraju, w celu dokonania pozasądowego aresztowania lub pozbawienia wolności”.

Fakt:

◆ Chiny są krajem przestrzegającym prawa, a osobista wolność obywateli do wjazdu i wyjazdu jest chroniona. Chińskie ambasady i konsulaty za granicą chronią prawa i interesy swoich obywateli, w tym mniejszości etnicznych z Xinjiangu, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, takimi jak „Ustawa o przekraczaniu granic Chińskiej Republiki Ludowej” oraz „Ustawa paszportowa Chińskiej Republiki Ludowej”. W przypadku posiadaczy obywatelstwa chińskiego, którzy nie naruszają przepisów, istnieje możliwość złożenia wniosku o odnowienie lub ponowne wydanie paszportu w najbliższej ambasadzie lub konsulacie chińskim.

◆ Xinjiang zawsze przestrzegał przepisów oraz zarządzał sprawami wjazdu i wyjazdu zgodnie z prawem i skutecznie zwalczał brutalne przestępstwa terrorystyczne i ekstremistyczne działania religijne. W przypadku większości obywateli regionu Xinjiang, którzy złożyli wniosek o wydanie paszportu w chińskich ambasadach i konsulatach za granicą, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a tylko nieliczni uzyskali odmowę ze względu na podejrzenia o działalność terrorystyczną lub pogwałcenie chińskiego prawa i przepisów.

 

Mit 33: „Lista Moyu: Analiza chińskiego ruchu detencyjnego w Xinjiangu” i rezultaty badań.

Fakt:

◆ Tak zwany raport pochodzi ze stworzonej przez amerykańską agencję wywiadowczą „Grupy Zadaniowej ds. Badań Centrum Szkoleniowego i Edukacji w Xinjiangu”, której głównym członkiem jest Zheng Guoen (jeden ze „Wschodnich Turkiestańczykow”). Raport powstał w oparciu o sfałszowaną „Listę krewnych przebywających na terenie ośrodka edukacyjnego, którzy nigdy nie powrócili”.

◆ Większość z wymienionych 311 osób to mieszkańcy ulicy Bostan w powiecie Moyu, którzy normalnie pracują i żyją w społeczeństwie i nigdy nie brali udziału w szkoleniach w żadnym z ośrodków edukacyjnych. Tylko kilka osób, które zostały posądzone o ekstremizm religijny i popełniły niewielkie przestępstwa, otrzymało szkolenia. Z wymienionych 311 osób tylko 19 utrzymuje stosunki z osobami za granicą, ale nikt z nich nie uczęszczał do ośrodka edukacyjnego.

 

Mit 34: 30 krewnych Rabije Kadir zostało zatrzymanych bez procesu.

Fakt:

◆ Nikt w rodzinie Rebije Kadir nie był zamieszany w sprawę jej oskarżenia. Mieszkali oni swobodnie w Xinjiangu i publicznie wzywali ją, by powstrzymała pogłoski i przestała zakłócać ich spokojne życie.

 

Mit 35: Rodziny tak zwanych „aktywistów”, takich jak Furkhat Jawdat and Alapat Arkin i Zumrat Dawut „były nękane, więzione lub zatrzymane”.

Fakt:

◆ Furkhat Jawdat i Alapat Arkin są członkami „Światowego Kongresu Ujgurów”, niesławnej organizacji separatystycznej. Wymyślili kłamstwa, by zarabiać na życie, dzieląc kraj. Krewni tych ludzi pracują i żyją normalnie w Xinjiangu i wstydzą się za ich postępowanie.

◆ Matka Furkhata Jawadata mieszka w swoim domu w Xinjiangu i często kontaktuje się z synem.

◆ Ojciec Alapata Arkina został skazany zgodnie z prawem za udział w agresywnych działaniach terrorystycznych. Jego matka, brat i siostra pracowali i żyli normalnie i nigdy nie zostali zatrzymani. Co więcej, matka Arkina ostrzegała go wielokrotnie: „Twój ojciec zrobił wiele rzeczy, które szkodzą społeczeństwu i został ukarany przez prawo. Bardzo żałuje, że to zrobił. Nie kłam już i wystąp ze Światowego Kongresu Ujgurów tak szybko, jak to możliwe".

◆ Jeżeli chodzi o „ojca Zumrata Dawuta, który został kilkakrotnie zatrzymany przez władze Xinjiangu, a niedawno zmarł z nieznanych przyczyn”, faktem jest, że ojciec Dawuta mieszkał ze swoimi dziećmi w domu i nigdy nie podlegał „śledztwu” lub „zatrzymaniu”. Zmarł w szpitalu w wieku 80 lat z powodu ciężkiej choroby serca w październiku 2019 roku. Podczas hospitalizacji brat Dawuta i inni krewni opiekowali się nim.

 

Mit 36: Mutalif Nurmamat zmarł 9 dni po zwolnieniu z ośrodka edukacyjnego. Słynny pisarz ujgurski Nurmemet Tohti zmarł w obozie. Shailahguli widziała tortury w obozie zatrzymań przed ucieczką z Chin. Muzyk ujgurski i poeta Heyt został skazany na osiem lat więzienia i zmarł w drugim roku odbywania kary.

Fakt:

◆ Mutalif Nurmamat nigdy nie uczęszczał do ośrodka edukacji. W grudniu 2018 roku zmarł z powodu zaawansowanego alkoholizmu, niewydolności oddechowej i ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

◆ Nurmemet Tohti nigdy nie uczęszczał do ośrodka edukacji. Od ponad 20 lat cierpi na chorobę wieńcową. Przebywał w szpitalu przez długi czas i wyzdrowiał w domu. Dnia 31 maja 2019 roku, w swoim własnym domu niespodziewanie doznał zawału mięśnia sercowego w domu. Został zabrany do szpitala, ale nie udało się go uratować.

◆ Sairagul Sauytbai jest podejrzana o oszustwo. Aby uniknąć kary, nielegalnie opuściła kraj i uciekła do Kazachstanu. Podczas pobytu w Chinach nigdy nie była w żadnym ośrodku kształcenia i szkolenia i przed nielegalnym opuszczeniem kraju nigdy nie została zatrzymana, dlatego jej doniesienia o byciu świadkiem tortur to kłamstwo.

◆ Abdurehim Heyt został aresztowany zgodnie z prawem za przestępstwo zagrażające bezpieczeństwu narodowemu i jest obecnie w dobrym zdrowiu. 10 lutego 2019 roku, w filmie dokumentalnym Heyt sam powiedział: „Byłem ścigany za domniemanie naruszenia przepisów. Jestem zdrowy i nigdy nie byłem torturowany”.

 

Mit 37: Komiks „Co się ze mną stało - świadectwo kobiet ujgurskich” opowiada o doświadczeniach Miri Gully Tulsun. Twierdzi, że ​​była świadkiem śmierci dziewięciu kobiet oraz torturowania i zabójstwa swojego brata w jednym z ośrodków edukacyjnych.

Fakt:

◆ W kwietniu 2017 roku, Miri Gully Tulsun, Ujgurka i mieszkanka regionu Qiemo, Bazhou w Xinjiangu została zatrzymana przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego na 20 dni pod zarzutem podżegania oraz dyskryminacji i nienawiści na tle etnicznym. W 2018 roku dobrowolnie zrzekła się obywatelstwa chińskiego i otrzymała egipski paszport. Podczas swojego pobytu w Chinach nigdy nie była więziona i nigdy nie uczęszczała do ośrodka edukacji.

◆ Jej młodszy brat Ikebour Tulsun powiedział publicznie: „Moja siostra Miri Gully zawsze kłamała, na temat mojej rzekomej śmierci oraz śmierci innych osób”.